SP DX Contest - regulamin zawodów

 1. Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
   
 2. Termin Zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę
   
 3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
   
 4. Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE /CW) nie są zaliczane.
   
 5. Wywołanie w zawodach:
 6. Numery kontrolne:
 7. Punktacja:
 8. Mnożnik:
 9. Wynik końcowy: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.
   
 10. Klasyfikacje:
  Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów: Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.
   
 11. Nasłuchowcy: Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.
   
 12. Wyniki: tabele wyników dla stacji zagranicznych sporządzane będą według krajów reprezentowanych przez stacje uczestniczące w zawodach dla poszczególnych kategorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicznych tabela będzie sporządzona według kontynentów. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii. Niezależnie sporządzane będą tabele TOP wszystkich kategorii.
   
 13. Dyplomy: za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość w poszczególnych kategoriach ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Przewiduje się również możliwość przydzielania nagród ukierunkowanych przez fundatorów.
   
 14. Dzienniki: Dzienniki należy wysłać nie później niż do końca kwietnia danego roku, decyduje data nadania przesyłki. Dzienniki elektroniczne w innych formatach niż Cabrillo oraz papierowe wydruki komputerowe mogą zostać użyte do kontroli przy braku możliwości ich automatycznego przetworzenia.
   
 15. Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.
   
 16. Sprawy sporne: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
   
 17. Wykaz prefiksów stacji polskich: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club


Regulamin SP DX Contest w formacie PDF